VEDTÆGTER

KLARUP PIGEKOR

Vedtægter


1. Foreningens navn


Korforeningen for Klarup skoles Kor og Klarup Pigekor.


 


2. Foreningens formål


Såvel praktisk, moralsk som økonomisk at støtte korene, og derved fremme kormedlemmernes personlige-, musikalske- og sociale udvikling.


 


3. Medlemskredsen


Består af forældre til børn og unge, som er aktive medlemmer af Klarup skoles Kor og Klarup Pigekor. Aktive medlemmer af Klarup


Pigekor optages som kontingentfrie medlemmer med fuld stemmeret. Endvidere kan andre interesserede optages som passive medlemmer.


 


4. Kontingent


Kontingent til foreningen fastsættes på den årlige generalforsamling, som et minimumsbeløb. Bidrag herudover betragtes som tilskud, og bogføres særskilt. Forfaldsdato for kontingent fastsættes på generalforsamlingen.


 


5. Ledelse


Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf de to kordirigenter er medlemmer. Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og to medlemmer i lige årstal for to år ad gangen. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst en gang i kvartalet.


 


6. Bestyrelsens opgaver


At stå for korenes økonomi, regnskab og budget.

At formidle og medvirke til udadrettede aktiviteter som koncerter, musiklejre, turnéer m.m.

Foreningens regnskabsår er 1.7.-30.6.


 


7. Generalforsamling


Er øverste myndighed. Afholdes én gang årligt i 4. kvartal og indkaldes med 14 dages varsel.


Følgende dagsorden skal behandles:


1. Valg af dirigent.


2. Formandens beretning.


3. Korlederens beretning.


4. Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent og forfaldsdato(er).


5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.


6. Valg af 2 suppleanter.


7. Valg af 2 revisorer.


8. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


9. Eventuelt.


Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand,kasserer og sekretær blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.


To medlemmer udpeges til at have ansvar hovedsageligt for opgaver vedr. Klarup skoles Kor og to medlemmer udpeges til at have ansvar hovedsageligt for opgaver vedr. Klarup Pigekor.


Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


Hvert medlem af korforeningen har én stemme (dog undtaget passive medlemmer). Afgivelse af stemme kan ske ved håndsoprækning eller skriftligt, såfremt dette ønske fremsættes på generalforsamlingen.


 


8. Vedtægtsændringer


 


Ændringer til foreningens vedtægter skal godkendes på  generalforsamlingen af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Forslag til ændringer skal tilsendes medlemmerne senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og lovændringer skal være optagetsom punkt på dagsordenen.


 


9. Foreningens ophør


Korforeningens opløsning, kan kun ske på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt foreningens medlemmer. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflertal er gældende. Råderetten over foreningens formue overgårved opløsning til Klarup skolekor og Klarup pigekor eller det af korene, der fortsat består. Hvis ingen af korene fortsat eksisterer, tilfalder formuen Klarup Korforenings Fond til støtte af korvirksomhed for børn og unge i Aalborg Kommune.


Vedtaget på den stiftende generalforsamling


Den 9. marts 1982 med ændringer iflg. generalforsamlingen den 2. november 1988, 25. november 1998 og den 23. november 2005.